Giá: 95,000VND/túi 295gr
Giá: 190,000VND/túi 500gr
Giá: 570,000VND/túi
Giá: 890,000VND/túi 1kg
Giá: 290,000VND/túi 1kg
Giá: 360,000VND/KG
Giá: 220,000VND/túi 1kg
Hết sản phẩm
Hết sản phẩm

Hải Sản

CÁ TẦM

Giá: 320,000VND/kg
Hết sản phẩm
Giá: 110,000VND/túi 300gr
Hết sản phẩm
Giá: 80,000VND/túi 200gr
Hết sản phẩm

Hải Sản

ỐC BULOT PHÁP

Giá: 360,000VND/Túi 1KG
Hết sản phẩm
Hết sản phẩm
Hết sản phẩm
Hết sản phẩm
Giá: 295,000VND/hủ 220gr
Hết sản phẩm
Giá: 250,000VND/túi 1kg