Hải Sản

Cá Hồi Nauy

Giá: 650,000VND750,000VND/kg

Hải Sản

CÁ TẦM

Giá: 320,000VND/kg
Giá: 450,000VND500,000VND

Hải Sản

ỐC BULOT PHÁP

Giá: 360,000VND/Túi 1KG
Hết sản phẩm
Hết sản phẩm
Giá: 570,000VND620,000VND
-19%
Hết sản phẩm
Giá: 350,000VND/con
Hết sản phẩm
-40%
Hết sản phẩm
Giá: 138,000VND/khay 100gr
Hết sản phẩm
Giá: 395,000VND/túi 1kg
Hết sản phẩm
Giá: 1,150,000VND
Hết sản phẩm
Hết sản phẩm

Hải Sản

Tôm Bắc Cực

Giá: 320,000VND620,000VND
Hết sản phẩm
Giá: 250,000VND/túi 1kg