Hải Sản

Cá Hồi Nauy

Giá: 660,000VND760,000VND/kg
Giá: 95,000VND/túi 295gr
Giá: 195,000VND/con
Giá: 190,000VND/túi 500gr
Giá: 570,000VND/túi
Giá: 890,000VND/túi 1kg
Giá: 450,000VND500,000VND
Giá: 360,000VND/KG
Giá: 590,000VND/túi 1kg
Hết sản phẩm
Giá: 570,000VND620,000VND
Hết sản phẩm

Hải Sản

CÁ TẦM

Giá: 320,000VND/kg
Hết sản phẩm
Giá: 110,000VND/túi 300gr
Hết sản phẩm
Giá: 80,000VND/túi 200gr
-19%
Hết sản phẩm
Giá: 350,000VND/con
Hết sản phẩm

Hải Sản

ỐC BULOT PHÁP

Giá: 360,000VND/Túi 1KG
Hết sản phẩm
Hết sản phẩm
-40%
Hết sản phẩm
Giá: 138,000VND/khay 100gr